← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Psalms 34

1 Dāvida dziesma, kad viņš izlikās negudrs Abimeleha priekšā un tas viņu padzina.
2 Es slavēšu To Kungu vienumēr, Viņa teikšana aizvien būs manā mutē.
3 Mana dvēsele ir līksma par manu Kungu, Viņu daudzinādama; cietēji lai to dzird un priecājas.
4 Slavējiet līdz ar mani Tā Kunga godu, kopā teiksim Viņa augsto Vārdu!
5 Es meklēju To Kungu, un Viņš man atbildēja; Viņš mani izglāba no visām manām izbailēm.
6 Uzlūkojiet Viņu un tuvojieties Viņam priecīgi, tad jūs starosit, un jūsu sejas nepazīs pazemojuma.
7 Kas bija postā grimis, sauca, un Tas Kungs viņu uzklausīja un izrāva viņu no visām viņa bēdām.
8 Tā Kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas Viņu bīstas, un tos izglābj.
9 Baudiet un redziet, cik Tas Kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas pie Viņa tveras un uz Viņu paļaujas!
10 Bīstieties To Kungu, jūs Viņa svētie, jo, kas Viņu bīstas, tie nepazīst trūkuma.
11 Jauniem lauvām jācieš trūkums un bads, bet, kas To Kungu meklē, tiem netrūkst nekāda labuma.
12 Nāciet šurp, jūs bērni, un uzklausiet mani! Es jūs mācīšu To Kungu bīties.
13 Kas ir tas vīrs, kas mīl dzīvi un ilgojas pēc gara mūža, lai redzētu labas dienas?
14 Tas lai sargā savu mēli no ļauna un savas lūpas, ka tās nerunā viltīgus vārdus!
15 Novērsies no ļauna un dari labu! Meklē mieru un dzenies pēc tā!
16 Tā Kunga acis vēro taisnos, un Viņa ausis uzklausa viņu palīdzības saucienus.
17 Tā Kunga vaigs ir vērsts dusmās pret visiem, kas dara ļaunu. Viņš izdeldēs viņu piemiņu no zemes virsus.
18 Kad taisnie sauc, tad Tas Kungs viņus uzklausa un viņus izglābj no visām viņu bēdām.
19 Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts.
20 Daudz ciešanu taisnajam, bet no visām Tas Kungs viņu izglābj.
21 Viņš pasargā visus viņa locekļus, neviens no tiem netiek samaitāts.
22 Bezdievīgo nokauj viņa blēdība, un, kas ienīst taisno, tie kritīs grēkā, un tiem tas būs jānožēlo.
23 Tas Kungs izglābj Savu kalpu dvēseli, un nekā ko nožēlot nav tiem, kas uz Viņu paļaujas.