Vīzija – palīdzēt cilvēkam iepazīt Kristu, izprast Dieva gribu un kļūt par stipru, drošu un pārliecinātu personību, kurš ir par svētību saviem līdzcilvēkiem un tautai.

Uzdevums – Evaņģēlija Vēsts pasludināšana līdzcilvēkiem viņiem saprotamā veidā (Mat 28:18-20). Palīdzēt cilvēkam saprast un piepildīt savas dzīves aicinājumu. Mīlēt Dievu un cilvēkus, attīstīties un augt tajās dāvanās, ko Dievs katram devis (Efez 4:12).

Svarīgi – kristietība nav rituālu reliģija, tā neatdala cilvēkus no sabiedrības, bet palīdz katram kļūt par stipru personību ar veselīgu pašapziņu, augstu morāli, saviem principiem, vīziju, godaprātu un aktīvām rīcības spējām.

Fundaments – kad 1991.gadā draudze tika pārreģistrēta ar nosaukumu “Prieka Vēsts”, tās darbībai Dievs sūtīja Vārda pamatu, uz kā esam stāvējuši un kura robežās darbojamies visus šos gadus: