Psalms 97

1 Tas Kungs ir ķēniņš! Lai līksmojas zeme, lai priecājas līdzi jūras salas lielā pulkā!
2 Padebeši un tumsa ir ap Viņu, taisnība un tiesa ir Viņa troņa balsti.
3 Uguns iet Viņa priekšā un sadedzina visapkārt Viņa ienaidniekus.
4 Viņa zibeņi apgaismo pasauli, zeme to redz un trīc bailēs.
5 Kalni izkūst kā vasks Tā Kunga, visu zemju augstā valdnieka, priekšā.
6 Debesis sludina Viņa taisnību un taisnīgumu, un visas tautas redz Viņa godību.
7 Apkaunoti lai kļūst visi elku tēlu kalpi, kas lepojas ar saviem elkiem;
8 Viņa priekšā zemojas visi elki, Ciāna klausās un priecājas, Jūdas meitas līksmo par Tavām tiesām, ak, Kungs!
9 Jo Tu, Kungs, esi Visuaugstākais pār visu pasauli, esi ļoti augstu pacelts pār visiem dieviem.
10 Jūs, kas To Kungu mīlat, ienīstiet ļaunu! Viņš pasargā Savu svēto dvēseles, Viņš tās izglābj no bezdievju rokas.
11 Gaisma atspīd taisnajam, un prieks atmirdz tiem, kas sirdī skaidri.
12 Priecājieties, jūs taisnie, par To Kungu un teiciet Viņa svēto Vārdu!