Bībeles pamati, Svarīgākās rakstu vietas Bībelē

Kas ir Dievs?
Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. (1.Jāņa 4:8)

Dievs ir mīlestība.

Kādu Dievs radīja pasauli?
Un Dievs uzlūkoja visu, ko Viņš bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labs… (1.Mozus 1:31)

Dievs pasauli radīja ļoti labu.

Kādu Dievs radīja cilvēku?
Tad Dievs sacīja: “Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības; tie lai valda pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā, un pār lopiem, un pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū.” (1.Mozus 1:26)

Kad es redzu Tavas debesis, Tavu roku darbu, mēnesi un zvaigznes, ko Tu esi radījis,-  kas gan ir cilvēks, ka Tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka Tu viņu uzlūko? Tikai mazliet Tu viņu esi šķīris no Dieva, ar godību un varenību Tu viņu esi pušķojis, esi to darījis par valdnieku pār Saviem radījumiem, visu Tu esi nolicis pie viņa kājām. (8.psalms 4-7)

Pēc sava tēla un līdzības. Vainagotu ar Dieva godību un varenību.

Kāpēc cilvēkiem šodien trūkst dievišķās godības?
…jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. (Rom. 3:23)

Tāpēc, ka visi ir grēkojuši.

Vai Dievs ir devis cilvēkam iespēju brīvi izvēlēties – paklausīt vai nē – jeb cilvēks bija nolemts grēkam?
Es šodien piesaucu debesis un zemi kā lieciniekus pret jums, ka lieku jūsu priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu; tad nu izvēlies dzīvību, ka dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācēji… (5.Mozus 30:19)

Cilvēkam ir dota brīvība izvēlēties.

Kādas ir grēka sekas?
Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā. (Rom. 6:23)

Grēka sekas ir nāve. Ne vienmēr fiziskā ziņā, taču nāve var būt daudzējāda – ģimenes nāve, attiecību nāve, draudzības nāve, finansiāls bankrots utt.

Ko mēs darām, sakot, ka mums nav grēka?
Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. (1.Jāņa 1:8)

Tā ir sevis maldināšana – apgalvot, ka esam bez grēka.

Par ko mēs uzskatām Dievu, sakot, ka neesam grēkojuši?
Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām Viņu par meli, un Viņa vārdi nemājo mūsos. (1.Jāņa 1:10)

Ja uzskatām, ka neesam grēkojuši, tad uzskatām Dievu par meli.

Kāds būs cilvēka gals, kurš nebūs nožēlojis savus grēkus?
Tad Viņš arī sacīs tiem, kas pa kreiso roku: eita nost no Manis, jūs nolādētie, mūžīgā ugunī, kas sataisīta velnam un viņa eņģeļiem. (Mat. 25:41)

Cilvēku, kurš nebūs nožēlojis savus grēkus sagaida mūžīgā pazušana uguns jūrā.

Vai Dievam kā taisnam Dievam patīk sodīt grēciniekus?
Saki tiem: tik tiešām, ka Es dzīvoju, saka Dievs Tas Kungs, Man nav prieka par bezdievja nāvi, bet gan par to, ka bezdievis atgriežas no sava ļaunā ceļa un dzīvo. Atgriezieties, jel atgriezieties no saviem ļauniem ceļiem! Kāpēc tu gribi mirt, Israēla nams? (Eceh. 33:11)

Nē, Dievam nepatīk sodīt tos, kas grēko, Viņam patīk, ka grēcinieki atgriežas no sava ļaunuma un dzīvo.

Kāpēc Dievs sūtīja pasaulē Jēzu?
Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. (Jāņa 3:16)

Tāpēc ka mīlēja un vēlējās, lai mēs būtu glābti.

Kā Dievs ir pierādījis savu mīlestību uz mums?
Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. (Rom. 5:8)

Liekot Kristum nomirt par mūsu grēkiem.

Vai Dievs grib glābt mani?
Tas ir labi un patīkami Dieva, mūsu Pestītāja, priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. (1.Tim. 2:3-4)

Viņš grib glābt visus cilvēkus, tātad arī mani.

Vai ir kāds cits ceļš pie Dieva, izņemot Jēzu?
Jēzus viņam saka: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani…” (Jāņa 14:6)
Jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem – cilvēks Kristus Jēzus (1. Tim 2:5)

Jēzus ir vienīgais ceļš pie Dieva.

Kāpēc tieši Jēzus ir vienīgais starpnieks starp Dievu un cilvēkiem?
…kas Sevi pašu ir nodevis par atpirkuma maksu par visiem, par liecību savā laikā. (1.Tim. 2:6)

Tāpēc, ka Viņš vienīgais samaksāja sodu par mūsu grēkiem.

Kādu sodu Kristus izcieta mūsu vietā?
Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kurpretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. (Jes. 53:4-5)

Jēzus mūsu vietā izcieta sodu par mūsu grēkiem.

Ko Kristus ir nācis aicināt atgriezties no grēkiem?
Bet jūs eita un mācaities, ko tas nozīmē: Man patīk žēlastība un ne upuris. Jo Es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus. (Mat.9:13)

Kristus ir nācis aicināt atgriezties no grēkiem grēciniekus.

Vai Kristus pats ir grēkojis?
Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. (Ebr. 4:15)

Nē, Viņš tika kārdināts visās lietās, bet ne reizi negrēkoja.

Vai ir kāds cits pestīšanas ceļš?
Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. (Ap.d. 4:12)

Nē. Ir tikai viens vienīgs ceļš, kurā cilvēkam lemta pestīšana – Jēzus Kristus.

Vai mēs varam sevi izglābt ar saviem darbiem?
Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. (Efez. 2:8,9)

Lai arī cik labs cilvēks tu būtu, tu nevari sevi izglābt ar saviem darbiem. Pestīšana ir Dieva dāvana, ko varam saņemt ticībā.

Kas mums jādara, ja gribam būt glābti?
Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. (Rom.10:9)

Jātic Jēzum savā sirdī un jāapliecina ar savu muti Viņu par Glābēju.

Kā Dievs rīkojas ar mums, ja atzīstamies savos grēkos?
Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. (1.Jāņa 1:9)

Viņš piedod mums un šķīsta no visas netaisnības.

Ar ko Dievs šķīsta mūsu sirdis no katra grēka?
Bet, ja mēs dzīvojam gaismā, kā Viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā un Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. (1.Jāņa 1:7)

Ar asinīm, kuras Jēzus izlēja pie krusta.

Vai Kristus mūs padzīs, ja nāksim pie Viņa?
Katrs, ko Tēvs Man dod, nāk pie Manis, un, kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu. (Jāņa 6:37)

Nē, Viņš neatstums nevienu.

Ko Jēzus dara ar tiem, kas pieņem Viņu? (Jāņa 1:12)
Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam. (Jāņa 1:12)

Dara par Dieva bērniem.

Kas mums ir, ja esam pieņēmuši Kristu?
Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā. (Rom. 6:23)

Ja esam pieņēmuši Kristu, mums pieder mūžīgā dzīvība.

Vai mēs varam zināt, ka mums ir mūžīgā dzīvība?
To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīga dzīvība, kas ticat Dieva Dēla Vārdam. (1.Jāņa 5:13)

Jā, mēs to varam zināt droši, ja uzticamies Jēzum.

Kas iemājo mūsu sirdīs, ja esam pieņēmuši Kristu?
…un lai Kristus, jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā. (Efez. 3:17)

Pats Jēzus Kristus iemājo mūsos.

Par ko tu tagad esi kļuvis Kristū Jēzū?
Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. (2.Kor. 5:17)

Pieņemot Jēzu par savu Kungu un Glābēju, tu esi darīts par jaunu radījumu.

Vai mēs varam izglābties, turot baušļus?
Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots Viņa priekšā. Jo bauslība dod – grēka atziņu. (Rom. 3:20)

Nē. Lai arī cik labs cilvēks tu būtu, tu nevari sevi izglābt ar saviem darbiem.

Vai taisnība ir mūsu nopelns vai Dieva dāvana?
Bet Dievs Savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristū. (Rom. 3:24)

Taisnība, jeb stāvoklis, kad esam brīvi no grēka un tā sekām, ir Dieva dāvana.

Ar ko Bībele salīdzina mūsu pašu taisnību?
Tā mēs visi esam palikuši kā nešķīsti, un visa mūsu taisnība ir kā sārņains tērps. Mēs novīstam kā lapas, un mūsu grēki mūs aizrauj kā vējš. (Jesajas 64:6)

Ar sārņainām drēbēm.

Ar ko salīdzināta taisnība, ko mums dāvina Dievs?
Tai ir dots tērpties spožā, tīrā audeklā.Proti, audekls ir svēto taisnības darbi. (Atkl.gr. 19:8)

Taisnība, ko mums dāvā Dievs ir kā tīrs un spožs audekls.

Kā Dievs mūs taisno?
ikviens, kas tic, caur Viņu tiek taisnots. (Apust.darbi 13:39)

Ticībā Kristum, mēs tiekam taisnoti.

Ko mēs esam ieguvuši, pateicoties Jēzus upurim?
Jo, ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar Viņu Viņa Dēla nāvē, cik daudz vairāk, salīdzināti būdami, tiksim izglābti Viņa dzīvībā! Bet tas vēl nav viss: mēs pat varam sevi laimīgus teikt Dievā caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, kurā tagad esam ieguvuši salīdzināšanu. (Rom. 5:10-11)

Salīdzināšanu, mieru ar Dievu.

Kādiem cilvēkiem ir miers ar Dievu?
Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. (Rom. 5:1)

Ticībā taisnotiem.

Par ko Dievs mūs ir darījis Jēzū Kristū?
To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība. (2.Kor. 5:21)

Par Dieva taisnību.

Vai Dievs tevi vēl aizvien apsūdz par vecajiem grēkiem?
Jo Es būšu žēlīgs viņu netaisnībām un viņu grēkus vairs nepieminēšu. (Ebr. 8:12)

Nē, ja Viņš tos vienreiz ir piedevis, Viņš tos vairs nepiemin.

Kas tevi apsūdz un cenšas radīt tevī vainas apziņu?
Lielais pūķis, vecā čūska, to sauc par velnu un sātanu, kas pieviļ visu pasauli, tapa gāzts; viņš tika nomests uz zemi un līdz ar viņu tā eņģeļi. Tad es dzirdēju stipru balsi debesīs saucam: Tagad ir atnākusi pestīšana un mūsu Dieva spēks un valstība un Viņa Kristus vara, jo ir gāzts mūsu brāļu apsūdzētājs, kas tos apsūdzēja mūsu Dieva priekšā dienām un naktīm. (Atkl.gr. 12:9-10)

Velns ir apsūdzētājs. Viņš centīsies nemitīgi tevī radīt vainas apziņu.

No kā Kristus ar savu upuri ir tevi atbrīvojis?
Viņā jūs arī esat apgraizīti, ne cilvēku rokām, bet Kristū apgraizīti, un tā tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas. (Kol. 2:11)

Kristus tevi ir atbrīvojis no grēcīgās dabas.

Kādu tevi ir padarījis Jēzus upuris? (Ebr. 10:10)
Pēc šīs gribas mēs esam ar Jēzus Kristus miesas upuri padarīti svēti pavisam. (Ebr. 10:10)

Jēzus upuris tevi ir darījis svētu.

Kāds tu tagad esi kā jauns radījums, kopš pieņēmi Kristu?
…radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. (Efez. 4:24)

Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. (Gal. 5:22)

Radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā, manai jaunajai dabai dabīga ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, savaldība, utt.

Kā tev tagad ir par sevi jādomā?
Tāpat spriediet arī jūs pār sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzū Kristū dzīvojat Dievam. (Rom. 6:11)

Ka es esmu miris grēkam un dzīvoju Dievam.

Kāda ir Dieva griba tavai dzīvei?
Jo tāda ir Dieva griba – lai jūsu dzīve būtu svēta. Atturieties no netiklības! (1.Tes. 4:3)

Dievs vēlas, lai mana dzīve būtu svēta.

Kā mums jādzīvo?
Kā paklausīgi bērni neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojāt savā nezināšanā. Bet, sekodami Svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā, jo ir rakstīts: esiet svēti, jo Es esmu svēts. (1.Pēt. 1:14­-16)

Jāseko Dievam un jātop svētiem visa dzīvošanā.

No kā man jābēg un pēc kā man jādzenās?
Bēdz no jaunekļa iekārībām un dzenies pēc taisnības, ticības, mīlestības, miera ar tiem, kas piesauc To Kungu ar skaidru sirdi. (2.Tim. 2:22)

Jābēg no grēka un jadzenās pēc Dieva lietām.

Kā Jēzus mums mācīja izturēties pret grēku?
Bet, ja tava labā acs tevi apgrēcina, tad izrauj to un met prom; jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd, nekā ja visa tava miesa top iemesta ellē. Un, ja tava labā roka tevi apgrēcina, tad nocērt to un met prom; jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd, nekā ja visa tava miesa nāk ellē. (Mat. 5:29-30)

Tas tik ļoti jāienīst, ka drīzāk šķiršos no rokas nekā ļaušu tai grēkot.

Vai Jēzus mūs nosoda, ja krītam grēkā?
Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. (Ebr. 4:15-16)

Nē, Viņš ir gatavs palīdzēt.

Kam Jēzus var palīdzēt?
Jo tāpēc, ka Viņš pats kārdināts un cietis, Viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. (Ebr. 2:18)

Tiem, kas tiek kārdināti.

Ko Jēzus teiktie vārdi izdarīja ar mācekļiem?
Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko Es uz jums esmu runājis. (Jāņa 15:3)

Iztīrīja.

Ko darīja psalma autors, lai viņam būtu spēks negrēkot?
Es turu Tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret Tevi. (Psalmi 119:11)

Turēja Dieva Vārdu savā sirdī. Domāja par Dieva Vārdu.

Kā jauneklis (jebkurš cilvēks) var pasargāt sevi no grēka?
Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu? Kad turēsies pie Taviem vārdiem. (Psalmi 119:9)

Turoties pie Dieva Vārda.

Kas un kad mums palīdz kļūt līdzīgākiem Kristum?
Bet mēs visi, atsegtām sejām, Dieva godību redzēdami kā spogulī, topam pārvērsti Viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara Tā Kunga Gars. (2.Kor. 3:18)

Svētais Gars – ja spoguļojamies Dieva spožumā, t.i., veltām laiku lūgšanai, Vārdam, sadraudzībai.

Kas mums jādara tagad, kad esam pieņēmuši Kristu?
Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā, sakņodamies Viņā, augdami Viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā! (Kol. 2:6-7)

Jādzīvo Viņā, t.i., jāsakņojas Viņā, jāaug Viņā, jākļūst stipriem ticībā, jābūt pāriplūstošiem pateicībā.

Kur man tagad ir jāpieaug?
Bet audziet mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā! Viņam lai ir gods tagad un līdz mūžības dienai! (2.Pēt. 3:18)

Jāpieaug Viņa žēlastībā un atziņā.

Kas man jādara, lai es varētu nest augļus savā dzīvē?
Palieciet Manī un Es – jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat Manī. ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt. (Jāņa 15:4-5)

Jāpaliek Jēzū Kristū.

Kāds tagad ir mūsu garīgais stāvoklis?
Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis Sava mīļā Dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana. (Kol. 1:13-14)

Mēs esam izrauti no tumsas varas, pārcelti Dieva mīļā Dēla valstībā, kurā mums ir dota grēku piedošana un pestīšana.

Ko mēs spējam tā spēkā, kas mūs mīlējis?
Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru. (Fil. 4:13)

Visu.

Kas var uzvarēt pasauli un tās kārdinājumus?
 jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli – mūsu ticība. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls. (1.Jāņa 5:4-5)

Katrs, kurš ir dzimis no Dieva un tic Jēzum Kristum.

Kāpēc mēs varam uzvarēt pasauli?
Jūs, bērniņi, esat no Dieva un esat viņus uzvarējuši, jo lielāks ir Tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. (1.Jāņa 4:4)

Tāpēc, ka tas, kas mūsos, ir lielāks par to, kurš ir pasaulē.

Kā man jāseko Dievam?
Sekojiet Dievam kā viņa mīļie bērni. (Efez. 5:1)

Kā Viņa mīļajam bērnam.

Kas es esmu un kā man jādzīvo?
Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā Kungā! Dzīvojiet kā gaismas bērni. (Efez. 5:8)

Es esmu gaisma savā Kungā, un man jādzīvo kā gaismas bērnam.

Kāda ir pati galvenā Dieva prasība no cilvēka?
“Mācītāj, kurš ir augstākais bauslis bauslībā?” Bet Jēzus tam sacīja: “Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši.” (Mat. 22:36­-40)

Mīlēt to Kungu no visas sirds, dvēseles, prāta un spēka un mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu.