LEJUPSVĒTĪ AUDIO FAILU MP3 FORMĀTĀ


3 Jņ 1:2 Mīļais, es tev novēlu visās lietās tādu labklājību un veselību, kāda jau ir tavai dvēselei.

Apliecinājums: Dievs, es pateicos, ka mana dvēsele atjaunojas tavā patiesībā, un labklājība, kas ir manā dvēselē, izpaužas visās manas dzīves sfērās. Veselībā. Labklājībā. Attiecībās.

Ps 84:12 Tas Kungs neaizliedz nekādu labumu tiem, kas nenoziedzībā staigā.

Apliecinājums: Es sargāju savu sirdi tīru Tavā priekšā, un baudu Tavu svētību katrā savas dzīves sfērā.

Ps 34:11 Jauniem lauvām jācieš trūkums un bads, bet, kas To Kungu meklē, tiem netrūkst nekāda labuma.

Apliecinājums: Es paļaujos uz Tevi un dzenos pēc Tavas valstības, tāpēc man netrūkst nekāda labuma.

5 Moz 8:18 Bet piemini To Kungu, savu Dievu, ka Viņš ir tas, kas dod tev spēku iemantot bagātību.

Apliecinājums: Es pateicos Tev, Tēvs, ka Tu dod man gudrību un spēku sagādāt labklājību.

Sal pam 28:20 Uzticams vīrs piedzīvo daudz svētības.

Apliecinājums: Es uzticos Tev katrā savas dzīves sfērā, un cenšos būt uzticams pār-valdnieks visā, ko Tu man esi dāvājis, tāpēc pēc Tava apsolījuma es piedzīvošu daudz svētības savā dzīvē.

Mt 6:33 Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas.

Apliecinājums: Es no visas sirds dzenos pēc Debesu Valstības un Tavas taisnības, tāpēc es zinu, ka pārējās lietas, kas man vajadzīgas dzīvošanai un dievbijībai, man tiks piemestas.

2 Lk 26:5 Kamēr viņš meklēja to Kungu, Dievs lika viņam zelt!

Apliecinājums: Dievs, Tu esi svarīgākais manā dzīvē, un es ilgojos pēc Tevis. Es pateicos, ka Tu liec man zelt, lai mana dzīve atnestu vēl vairāk slavas Tavam vare-najam Vārdam.

Ps 35:27 Liels ir Tas Kungs, kam prieks par Sava kalpa labklājību.

Apliecinājums: Paldies Tev, Varenais Dievs, ka Tev prieku sagādā tas, ka iemantoju labklājību, ko Tu man esi sagādājis.

Joz 1:8 Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts, tad tavi ceļi tev labi izdosies un tad tev laimēsies.

Apliecinājums: Mana mute nebeidz apliecināt Dieva Vārdu, es to pārdomāju dienām un naktīm, lai turētu un darītu visu, ko tas saka. Tāpēc mani ceļi man labi izdodas un man laimējas.

Mal 3:10 Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā Manā klētī tā, lai arī Manā mājā būtu barība, un pārbaudiet tad Mani šai ziņā, saka Tas Kungs Cebaots, vai Es arī neatvēršu debess logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums.

Apliecinājums: Es uzticīgi dodu desmito no saviem ienākumiem un zinu, ka debesu logi ir atvērti pār manu dzīvi, un arī materiālā svētība pārpilnībā pār to līst.

Salp 3:9 Dod godu Tam Kungam arī no savas mantas un piešķir Viņam visu savu ienākumu pirmajus, tad pildīsies tavi šķūņi ar pilnību, un tavas vīna spiedes plūdīs pār malām pāri.

Apliecinājums: Es godinu savu Dievu, ar prieku dodot no visiem saviem ienākumiem desmito tiesu, un baudu, kā Viņš apmierina manas vajadzības vairāk, nekā tas ir nepieciešams un atļauj man baudīt Savas klātbūtnes svaidījumu ikdienā.

Salp 22:4 Pazemības, proti, Dieva bijības alga ir bagātība, gods un dzīvība.

Apliecinājums: Es bīstos Tevi, Dievs, tāpēc manā dzīvē vairojas bagātība, gods un dzīvība.

5 Moz 28:6 Svētīts tu būsi ieiedams, un svētīts tu būsi iziedams.

Apliecinājums: Jēzū Kristū es esmu pilnībā svētīts – it visā, ko es daru un kur es eju, es esmu svētīts un viss man labi izdodas, jo es piederu un kalpoju savam Kungam.

1 Laiku 29:12 Bagātība un gods nāk no Tevis, un Tu esi valdītājs pār visu, un Tavā rokā ir spēks un vara, un Tava roka paaugstina un dara stipru.

Apliecinājums: Tēvs, Tu esi tas, kurš mani paaugstina un dara mani stipru. Mans gods un mana bagātība nāk tikai no Tevis.

1Moz 12:2 Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību.

Apliecinājums: Es esmu svētīts, lai būtu par svētību! Mana dzīve nes godu Tam Kungam.

5 Moz 28:12 Tas Kungs tev atvērs Savu labumu krātuvi, debesis, lai dotu savā laikā lietu tavai zemei un svētītu visu tavu roku darbu, un tu aizdosi daudzām tautām, bet pats neaizņemsies.

Apliecinājums: Es pateicos, ka Tu pār mani esi atvēris Savu labumu krātuvi, ka Tu svētī manu roku darbu, un es varu aizdot, bet pašam nekad nenāksies aizņemties.

Ps 23:1 Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka.

Apliecinājums: Es uzticos Tavai vadībai Svētājā Garā ik dienu, Jēzū Kristū ir nodrošinātas visas manas vajadzības.

Mt 7:11 Ja tad nu jūs, ļauni būdami, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu Tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas Viņu lūdz?

Apliecinājums: Ir tikai viens tiešām Labs, tas esi Tu, mans Debesu Tēvs, kurš saviem bērniem, kad tie prasa, dod tikai labas un pilnīgas dāvanas.

Jēk 1:17 Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas Tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas.

Apliecinājums: No Tevis nāk vienīgi labas lietas un pilnīgas dāvanas, un Tu tajā esi nemainīgs mūžīgi mūžos.

2 Kor 8:9 Jo jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka Viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags jūsu dēļ, lai Viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību.

Apliecinājums: Jēzu, Tu, būdams debesu Ķēniņš, savā žēlastībā manis dēļ kļuvi na-bags, lai es arī finansiāli varētu būt svētīts.

2 Kor 9:8 Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem.

Apliecinājums: Paldies Tev par visāda veida žēlastību, ko tu man dod bagātīgi, ka man arvien pietiek un paliek pāri labiem darbiem.

Jņ 10:10 Zaglis nāk vienīgi, lai zagtu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.

Apliecinājums: Velns grib mani apzagt, nokaut un nomaitāt, bet Tu, Jēzu, ienāci manā dzīvē, lai dotu dzīvību un tās pārpilnību katrā manas dzīves sfērā.

Fil 4:19 Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū.

Apliecinājums: Kungs, Tevī ir apmierinātas visas manas vajadzības saskaņā ar Tavas godības pilno bagātību Kristū Jēzū.

1 Moz 22:14 Ābrahāms nosauca šīs vietas vārdu: Jahve-Jire (Tas Kungs mans Apgādātājs).

Apliecinājums: Dievs, Tas Kungs, ir mans apgādātājs. Tu rūpējies par mani.